Mô tả công việc

Chức danh: Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Báo cáo với: Corporate Affairs Director

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

I. Job Purpose/ Mục Tiêu Công Việc:  

 • Support Corporate Affairs Director to create and communicate a favorable public image to the company
 • Hỗ trợ Giám Đốc Quan Hệ Đối Ngoại cùng tạo và quảng bá hình ảnh thương hiệu được yêu thích của Circle K tới công chúng
 • Provide the monthly update about Viet Nam Politics, Economy, Social, Technology, Environment & Legal (PESTEL)
 • Cung cấp báo cáo cập nhật hàng tháng về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, môi trường và luật pháp của Việt nam

II. Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

 • Establish and nurture good relationships with various organizations, partners, agencies, boards, sectors, and local government authorities
 • Thiết lập và nuôi dưỡng mối quan hệ tốt với các tổ chức, đối tác, cơ quan, hội đồng, các lĩnh vực và các cơ quan chính quyền địa phương
 • Information gathering and provide reports on Vietnam PESTEL monthly
 • Hàng tháng, thu thập thông tin cập nhật và cung cấp báo cáo về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, môi trường và luật pháp
 • Corporate with related departments to manage crisis to Circle K brand (if any) through PR/ media channel under the supervision from Corporate Affairs Director,
 • Phối hợp với phòng ban liên quan xử lý khủng hoảng liên quan tới thương hiệu Circle K (nếu có) thông qua kênh báo chí và truyền thông, dưới sự hướng dẫn của Giám Đốc Quan Hệ Đối Ngoại
 • Develop proposals and coordinate with related teams and committees to roll out Corporate Social Responsibilities (CSR) activities nationwide with reports
 • Phát triển các đề xuất và phối hợp với các phòng ban liên quan và hội đồng về Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) để triển khai các hoạt động về CSR trên phạm vi cả nước, kèm theo báo cáo
 • Update related Corporate Social Responsibility (CSR) plan/ SOPs/ Protocols/ Guidelines with schedule
 • Cập nhật định kỳ kế hoạch về Trách nhiệm với xã hội/ các quy trình & quy định liên quan
 • Join relevant provincial trade shows and promote potential local products through Circle K chain or export to Hong Kong
 • Tham gia các triển lãm thương mại tại các tỉnh thành và thực hiện quảng bá các sản phẩm tiềm năng của địa phương thông qua chuỗi cửa hàng Circle K hoặc xuất khẩu sang Hồng Kông.
 • Manage Corporate Affairs budget with report
 • Quản lý ngân sách của bộ phận Đối ngoại và cung cấp báo cáo định kỳ
 • Perform other tasks assigned by the Corporate Affairs Director.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám đốc Quan hệ Đối ngoại

III. Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • Bachelor’s degree in business administration, international trade or a related field. An MBA or advanced degree would be a plus
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế hoặc các ngành liên quan. Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh sẽ là điểm cộng
 • Proven track record with over 7 years’ experience in the same or similar position
 • Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng liên quan
 • A good communication in both Vietnamese and English languages and a people person
 • Giao tiếp tốt cả tiếng Việt và tiếng Anh và thân thiện
 • High integrity and openness combined with commitment to good governance.
 • Chính trực, liêm khiết và độc lập
 • Energetic, highly motivated, with an enquiring mind and passion for excellence and innovation in pursuit of business growth and success with ability to build strong cross-functional relationships.
 • Năng động, đầy nhiệt huyết với tinh thần học hỏi, đam mê sự xuất sắc và sáng tạo để theo đuổi sự phát triển và thành công cùng khả năng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các bộ phận trong công ty 
 • Prefer candidates with good networking & strong relationship.
 • Ưu tiên ứng viên có mạng lưới quan hệ rộng và tốt

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]  

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh
Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: