Mô tả công việc

Chức danh: Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Báo cáo với: Category Supervisor/ Category Assistant Manager/ Category Manager

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Job Purpose/ Mục Đích Công Việc:

 • To be responsible for assisting Line Manager on the management, development, maximize category sales, profit, trading income generation, stock, and support stores to achieve best operating result ./ Chịu trách nhiệm hỗ trợ Quản Lý Trực Tiếp trong việc quản lý, phát triển, tối đa hóa doanh số, lợi nhuận và các nguồn thu, hợp lý hóa hàng tồn kho và hỗ trợ các cửa hàng đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất.

Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

2.1. Administration/ Quản Lý:

 • Assisting on implementing category strategy./ Hỗ trợ việc triển khai chiến lược của ngành hàng được giao.
 • Visits market and competitors and stores to initiate market trend and competitors operations and store execution./ Thực hiện việc khảo sát thị trường và đối thủ cạnh tranh, thăm cửa hàng.
 • Support Line Manager in/ Hỗ trợ Quản Lý Trực Tiếp trong:
  • Prepare sales contract and get validated by Merchandising Administration./ Soạn thảo hợp đồng mua bán và trình phê duyệt từ Hành chính Ngành hàng.
  • Summarize the documents related: Business license of supplier, Bank account notification, Quality documents before sending to Merchandising Admin./ Tổng hợp các tài liệu liên quan: Giấy phép kinh doanh của nhà cung cấp, Thông báo tài khoản ngân hàng, Tài liệu chất lượng trước khi gửi cho Hành chính Ngành hàng.
 • Inform to suppliers all related progress (receiving-delivery, new item listing, item termination, etc.)./ Thông báo cho các nhà cung cấp mới về các quy trình liên quan (giao-nhận hàng hóa, mở mới sản phẩm, ngừng kinh doanh sản phẩm, vv).

2.2. Sales & Stocks/ Hàng Hóa & Hàng Tồn Kho:

 • Prepare reports following requests of Line Manager/ Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Quản Lý Trực Tiếp
 • Get aging reports from Distribution Center/ Retail Support then contact with suppliers to exchange/return goods near expired date/ Nhận báo cáo hàng hóa tồn kho từ Kho Trung Tâm /Hỗ trợ Bán hàng, sau đó liên hệ với nhà cung cấp để đổi/trả hàng (nếu có).
 • Other tasks are as assigned by Line Manager / Các công việc khác theo sự phân công của Line Manager

 Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • Bachelor’s or Diploma degree / Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học.
 • New graduates will be trained, priority for minimum 1-year working experience in Retail Operations or Merchandising or Marketing field. Sinh viên mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, ưu tiên tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bán lẻ hoặc Bán hàng hoặc Tiếp thị.
 • Basic communication skill in English and computer skills/ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản và vi tính tốt.
 • Quick learning and hard-working/ Học hỏi nhanh, chăm chỉ
 • High responsibility and commitment/ Có tinh thần trách nhiệm và cam kết cao.

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected] 

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh
Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: