Mô tả công việc

Chức danh: Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Báo cáo với: Merchandising Administration Manager

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục Đích Công Việc:

 • Implement report and data control including sales/purchase analysis, purchase forecast. Collaborate with related departments to control trading income properly/ Thực hiện báo cáo và kiểm soát dữ liệu bao gồm phân tích bán hàng/mua hàng, dự báo mua hàng. Phối hợp với các bộ phận liên quan để kiểm soát doanh thu từ kinh doanh hợp lý.

Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

 • Closely working with other teams to control S&P contract & related document as company’s compliance/ Phối hợp chặt chẽ với các nhóm khác để kiểm soát hợp đồng mua bán & các tài liệu liên quan theo sự tuân thủ của công ty.
 • Trading term management/ Quản lý điều khoản giao dịch.
 • Collaborate with Category, Finance team to control the trading term income collection process and ensure all trading incomes are collected on time in full/ Phối hợp với nhóm Ngành Hàng, Tài chính để kiểm soát quá trình thu thập thu nhập theo kỳ hạn giao dịch và đảm bảo tất cả các khoản thu nhập từ giao dịch được thu đầy đủ đúng thời hạn
 • Claim back promotion follow-up/ Theo dõi yêu cầu bồi thường của chương trình khuyến mãi.
 • Provide monthly, yearly purchase forecast by vendor/ Cung cấp dự báo mua hàng hàng tháng, hàng năm theo nhà cung cấp.
 • Manage & analysis the internal database of purchase and trading income (by item/vendor…)/ Quản lý & phân tích cơ sở dữ liệu nội bộ về thu nhập mua bán (theo mặt hàng/nhà cung cấp…).
 • Other tasks are as assigned by Line Manager/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • At least 3 years working experience in data management, statistics, or similar functions/ Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý dữ liệu, thống kê hoặc các chức năng tương tự.
 • Bachelor’s degree/ Bằng cử nhân.
 • Ability working with numeric/ Có khả năng làm việc với con số.
 • Effective communication in English/ Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh.
 • Experience in Microsoft office/ Có kinh nghiệm về Microsoft office

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh
Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: