Mô tả công việc

Chức danh: Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Báo cáo với: Accounting Assistant Manager

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục Đích Công Việc:

 • Check documents of departments to ensure compliance with company and tax policies, prepare payment documents/ Kiểm tra chứng từ của các phòng ban để đảm bảo tuân thủ theo chính sách công ty và chính sách thuế, chuẩn bị chứng từ thanh toán.
 • To provide financial services to ensure efficient, timely and accurate payment and accounting entries of accounts under his or her control/ Đảm bảo việc thanh toán và hạch toán kế toán các tài khoản hiệu quả, kịp thời và chính xác.

Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

 • Check to avoid the payment risk: Receive payment requests from relevant department and check supporting document to ensure reasonableness and validity according to tax regulations and company policies / Kiểm tra để tránh rủi ro trong thanh toán: Nhận yêu cầu thanh toán từ các phòng ban liên quan và kiểm tra, đối chiếu chứng từ để đảm bảo tính hợp lệ hợp lý theo quy định của thuế, chính sách công ty.
 • Payment processing following to payment term and Company’s payment procedures, following up with bank to ensure payment made timely and accurately/ Thực hiện thanh toán theo thời hạn và quy trình thanh toán của Công ty, theo dõi và làm việc với ngân hàng để đảm bảo thanh toán đúng hạn và chính xác.
 • Input and monitoring the transactions booking accurately on the AP module system and ensure the accounts kept updates with actual status/ Nhập và theo dõi việc hạch toán chính xác các giao dịch trên hệ thống mô-đun AP và đảm bảo các tài khoản được cập nhật theo đúng thực tế phát sinh.
 • Reconcile with supplier statement accounts on timely basis/ Định kỳ đối chiếu với tài khoản công nợ Nhà cung cấp.
 • Verify and control Vendors’ master data/ Kiểm tra và kiểm soát tổng hợp dữ liệu của Nhà cung cấp.
 • Subordinate line manager to create or update Company’s policies/ standard procedures (if any) / Hỗ trợ cấp trên để tạo hoặc cập nhật chính sách / quy trình chuẩn của Công ty (nếu có).
 • Store the documents according to company regulations/ Lưu trữ chứng từ theo quy định của công ty.
 • Other tasks appointed by line manager or above/ Các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp quản lý trực tiếp hoặc cao hơn.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • Degree or higher in Accounting/Auditing/Finance/ Có bằng cấp liên quan về Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính.
 • Minimum 1 year relevant working experience / Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan.
 • Strong experience and knowledge in accounting field/ Có kinh nghiệm và hiểu biết về chuyên ngành kế toán.
 • Able to work independently, possess a high level of responsibility and commitment/ Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm và cam kết cao.
 • Able to work long and irregular hours under high pressure and tight deadline/ Có khả năng làm việc nhiều giờ và không thường xuyên dưới áp lực công việc cao và thời gian chặt chẽ.
 • Excellent interpersonal skills, resourceful with positive working attitude/ Kỹ năng giao tiếp tốt, tháo vát và thái độ làm việc tích cực.
 • Spoken and written English skills are essential. Computer literate with knowledge of Microsoft Office, spreadsheets and accounting systems/software Oracle, SAP…/ Kỹ năng nói và việt tiếng Anh là cần thiết. Biết sử dụng máy tính với kiến thức về Microsoft Office, bảng tính và hệ thống tài khoản kế toán, phần mềm Oracle, SAP…

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh
Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: