Mô tả công việc

Chức danh: Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Báo cáo với: Brand Experience Assistant Manager (CRM & E-com Deals)

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục Đích Công Việc:

 • Grow Circle K E-commerce business to bring Circle K closer to customers with higher level of convenience and enable Circle K to penetrate better into Vietnam market with O2O concept/ Phát triển kinh doanh thương mại điện tử của Circle K để đưa Circle K đến gần hơn với khách hàng kèm theo mức độ tiện lợi cao hơn và giúp Circle K xâm nhập thị trường Việt Nam tốt hơn với mô hình O2O.  
 • Create, manage, maintain close relationship between Circle K Vietnam and its customers to enhance their loyalty to the brand through smooth execution of loyalty programmes to CK Club members/ Tạo và quản lý chặt chẽ mối quan hệ với khách hàng của Circle K để tăng độ trung thành của họ với nhãn hiệu thông qua việc thực hiện mượt mà các chương trình khách hàng thân thiết cho các thành viên CK Club.

Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

 • Strategic Planning
 • Support Brand Experience Assistant Manager to do strategic planning for E-commerce and CRM platform within annual budget/ Hỗ trợ Phó Phòng Cấp Cao Trải Nghiệm Thương Hiệu để lập kế hoạch chiến lược cho nền tảng E-com và CRM của Circle K theo ngân sách hàng năm.
 • E-commerce
 • Propose, develop, and execute E-commerce strategy including channel selection, product strategy, pricing strategy and go-to market approach/ Đề xuất, phát triển và thực hiện chiến lược Thương mại điện tử bao gồm lựa chọn kênh, chiến lược sản phẩm, chiến lược giá cả và cách tiếp cận thị trường.
 • Implement E-commerce campaigns and analyse performance, creating a workflow of steady and prioritised performance adjustments/ Triển khai các chiến dịch thương mại điện tử và phân tích hiệu suất, tạo ra quy trình làm việc ổn đình và tối ưu hóa hiệu suất.
 • Provide weekly/monthly reports on monthly deals, evaluate campaign’s effectiveness, and propose solutions/ Cung cấp báo cáo hàng tuần/tháng về hoạt động cửa hàng, đánh giá hiệu quả của chiến dịch và đề xuất giải pháp.
 • Based on data analysis, propose improvements to processes, products, and marketing strategies to optimize E-commerce performance/ Dựa trên phân tích dữ liệu, đề xuất các cải tiến về quy trình, sản phẩm và chiến lược tiếp thị để tối ưu hóa hiệu suất E-commerce
 • Work closely with related teams and partners to promote and execute co-campaigns with platform partners and suppliers/ Làm việc chặt chẽ với các phòng liên quan và các đối tác để quảng bá và thực hiện các chiến dịch chung với các đối tác và nhà cung cấp.
 • Maintain good relationships with current partners by regular meetings and close communication/ Duy trì các mối quan hệ tốt với các đối tác hiện tại thông qua các cuộc họp định kỳ và kết nối chặt chẽ.
 • CRM (CK Club):
 • Grow CK Club performance through the increase of the key criteria (number of CK Club members, active members & visit frequency…) to reach the given KPIs/ Tăng hiệu suất của CK Club thông qua việc tăng các tiêu chí chính (số lượng thành viên CK Club, số thành viên đang hoạt động và tần suất mua sắm…) để đạt được các KPI đã đề ra.
 • Ensure the CK Club campaigns to be carried out following timeline and follow promotional regulations (internal & external)/ Đảm bảo các chiến dịch CK Club được thực hiện theo tiến độ và tuân thủ các quy định về khuyến mãi (nội bộ và bên ngoài).
 • Others/ Nhiệm vụ khác:
 • Other tasks are as assigned by Line Manager/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • Degree in Business, E-commerce, Marketing or relevant field/ Tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh, E-commerce, MKT hoặc các ngành có liên quan.
 • At least 2 years of working experience in Ecommerce. Experience in Retail would be a plus/ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực E-com/CRM. Kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ là 1 lợi thế.
 • Strong understanding of ecommerce best-practice and digital marketing/ Hiểu biết chặt chẽ về các quy tắc hay nhất trong thương mại điện tử và tiếp thị kỹ thuật số
 • Great communication skills, written and verbal in both Vietnamese and English and presentation/ Giao tiếp tốt, cả nói và viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh và thuyết trình.
 • Sensitivity to business and market trends/ Nhạy bén trong kinh doanh và thị trường.
 • Good planning, analytical skills, problem solving, set priorities, attention to details/ Khả năng tốt về lên kế hoạch, phân tích, giải quyết vấn đề, sắp xếp ưu tiên và tỉ mỉ.
 • Independent with customer-oriented attitude, positive thinking, can-do attitude, team spirit, high level of integrity & proactively develop strong relationships both internal and external/ Có khả năng làm việc độc lập,thái độ hướng tới khách hàng, tư duy tích cực, tinh thần luôn sẵn sàng làm việc, đoàn kết, trung thực và chủ động phát triển các mối quan hệ cả bên trong và bên ngoài.

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: