Mô tả công việc

Chức danh: Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Báo cáo với: Accounting Assistant Manager

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục Đích Công Việc:

 • Perform the matching invoice tasks to ensure that the VAT invoices are complied with regulations on invoices, and recorded on the system with the correct VAS accounts, accuracy amount. / Thực hiện các công việc liên quan tới đối chiếu hóa đơn để đảm bảo hóa đơn Giá trị gia tăng tuân thủ các quy định của pháp luật về hóa đơn và được ghi nhận đúng số tiền vào đúng tài khoản kế toán trên hệ thống.
 • Follow up with supplier, related departments about the outstanding invoices. / Làm việc với nhà cung cấp và các phòng ban liên quan để xử lý các hóa đơn còn tồn đọng.

Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

 • Daily checking the invoice matching transactions on Bizzi platform to ensure VAT invoices are recorded accruately in system. / Kiểm tra hàng ngày các giao dịch đối chiếu hóa đơn trên hệ thống Bizzi để đảm bảo hóa đơn Giá trị gia tăng được ghi nhận chính xác vào hệ thống.
 • Update the report on outstanding invoices, IQV. / Cập nhật các báo cáo liên quan tới các hóa đơn tồn đọng, báo cáo chênh lệch số lượng giữa hóa đơn và thực tế nhận hàng.
 • Update sample check report of processed transactions. / Cập nhật báo cáo kiểm mẫu đối với các giao dịch đã được xử lý.
 • Reconcile VAT input between the Bizzi and Oracle system. / Đối soát số lượng hóa đơn ghi nhận trên hệ thống Bizzi và Oracle.
 • Regular and adhoc communicate with relating departments and suppliers for reconciling outstanding invoices and any incurring / Thường xuyên làm việc với các phòng ban liên quan và nhà cung cấp để đối chiếu các hóa đơn còn tồn đọng và xử lý các vấn đề phát sinh.
 • Assist the line manager to prepare Company’s policies / standard procedures relating to Invoice Matching and provide opinion on preventive / detective controlling point to ensure proper procedure implementing / Hỗ trợ cấp trên để soạn thảo các chính sách hoặc quy trình chuẩn của Công ty liên quan tới Đối chiếu hóa đơn và đưa ra ý kiến về các điểm kiểm soát ngăn chặn/ phát hiện để đảm bảo triển khai quy trình rõ ràng.
 • Store the documents according to company regulations/ Lưu trữ chứng từ theo quy định của công ty.
 • Other tasks appointed by line manager or above/ Nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • Degree or higher in Accounting/Auditing/Finance. Strong experience and knowledge in accounting field are preferable. / Có bằng cấp liên quan về Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính. Có kinh nghiệm và hiểu biết về chuyên ngành kế toán là lợi thế.
 • Able to work independently, possess a high level of responsibility and commitment/ Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm và cam kết cao.
 • Able to work long and irregular hours under high pressure and tight deadline/ Có khả năng làm việc nhiều giờ và không thường xuyên dưới áp lực công việc cao và thời gian chặt chẽ.
 • Excellent interpersonal skills, resourceful with positive working attitude/ Kỹ năng giao tiếp tốt, tháo vát và thái độ làm việc tích cực.
 • Spoken and written English skills are essential. Computer literate with knowledge of Microsoft Office, spreadsheets and accounting systems/software…/ Kỹ năng nói và việt tiếng Anh là cần thiết. Biết sử dụng máy tính với kiến thức về Microsoft Office, bảng tính và hệ thống tài khoản, phần mềm kế toán…

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh
Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: