Mô tả công việc

Chức danh: Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Báo cáo với: Quality Assurance Manager

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục Đích Công Việc:

 • Ensure all products for selling at CK have complete quality records and comply with the law, the operation process complies with Circle K Vietnam standards and the requirements of the Vietnamese law/ Đảm bảo tất cả các sản phẩm bày bán tại CK có đầy đủ hồ sơ chất lượng và tuân thủ pháp luật, quy trình vận hành tuân theo tiêu chuẩn của Circle K Việt Nam và các yêu cầu của pháp luật Việt Nam.
 • Ensure accuracy and completeness of all product related./ Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của tất cả các sản phẩm liên quan.

Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

 1. Quality assurance of suppliers/ Đảm bảo chất lượng của nhà cung cấp
 • Coordinate with CM/ACM/Supplier and related department to ensure supplier supply all products, which must be following food safety, Circle K Vietnam standard, Vietnam law requirement/ Phối hợp với CM/ACM/Nhà cung cấp và các bộ phận liên quan để đảm bảo nhà cung cấp cung cấp tất cả các sản phẩm phải đảm bảo an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn Circle K Việt Nam, yêu cầu của pháp luật Việt Nam.
 • Provide the right documents about the quality of the product and work with the government inspection team at the store and office (if any)/ Cung cấp đầy đủ giấy tờ về chất lượng sản phẩm và làm việc với đoàn kiểm tra nhà nước tại cửa hàng, văn phòng (nếu có).
 • Plan and perform training on quality awareness, quality control, analytical methods, food safety standards for relevant subjects/ Lập kế hoạch và thực hiện đào tạo về nhận thức chất lượng, kiểm soát chất lượng, phương pháp phân tích, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho các đối tượng liên quan.
 1. Product document control/ Kiểm soát hồ sơ sản phẩm
 • Monitor and ensure all products being sold at Circle K have enough documents/ Giám sát và đảm bảo tất cả các sản phẩm đang kinh doanh tại Circle K có đầy đủ hồ sơ.
 • Consulting and supporting suppliers in preparing product documents to ensure complete and correct documents before doing business at Circle K/ Tư vấn và hỗ trợ nhà cung cấp trong việc làm hồ sơ sản phẩm để đảm bảo hồ sơ đủ và đúng trước khi kinh doanh tại Circle K.
 1. Issue handling / Giải quyết sự cố
 • Investigate and monitor and resolve complaints related to food safety issues of products at the store/ Điều tra và theo dõi giải quyết khiếu nại liên quan tới vấn đề an toàn thực phẩm của sản phẩm tại cửa hàng.
 • Support and monitor the resolution of food safety incidents at the store/ Hỗ trợ cửa hàng và theo dõi việc giải quyết các sự cố an toàn thực phẩm tại cửa hàng.
 1. Other tasks/ Các nhiệm vụ khác:
 • Make and follow the QA reports/ Thiết lập và theo dõi các báo cáo của QA.
 • Other tasks are as assigned by Line Manager/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • Graduated from university/ Tốt nghiệp đại học trở lên.
 • Degree in food technology, biotechnology, chemistry background or related fields/ Chuyên ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, hóa học hoặc các lĩnh vực liên quan.
 • Knowledge about HACCP, Iso 22000, BRC, GMP, 5S/ Có kiến thức về HACCP, Iso 22000, BRC, GMP, 5S.
 • Minimum 3 years experience in same position in hospitality relating to FMCG/Food products. Retail knowledge is an advantage/ Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực liên quan đến ngành Hàng tiêu dùng nhanh/Thực phẩm. Hiểu biết về bán lẻ là một lợi thế.
 • Good communication, management skill, critical thinking, presentation skill, problem solving and independence in work/ Giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý, tư duy phản biện, kỹ năng trình bày, giải quyết vấn đề và độc lập trong công việc.
 • High sense of responsibility, customer service oriented, detailed, demanding for perfection, positive & quick in action/ Tinh thần trách nhiệm cao, định hướng dịch vụ khách hàng, chi tiết, đòi hỏi sự hoàn hảo, tích cực & nhanh chóng trong hành động.
 • Computer literacy in Microsoft Word, Excel & PowerPoint/ Biết sử dụng vi tính trong Microsoft Word, Excel & PowerPoint.

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh
Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: