Mô tả công việc

Chức danh: Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Báo cáo với: Legal Director

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục tiêu công việc:  

 • To manage all corporate affairs, particularly in the control of all legal matters based on the need of the Company. / Quản lý tất cả các công việc của công ty, đặc biệt là kiểm soát tất cả các vấn đề pháp lý dựa trên nhu cầu của Công ty.

 Job accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

 • To prepare and advise on all documents related to legal and competent authorities to ensure the Company fully comply with relevant/ Chuẩn bị và tư vấn tất cả các tài liệu liên quan đến pháp lý và cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan.
 • To progressively provide supporting day-to-day intellectual property, commercial and contract law advice, mainly assisting internal clients in relation to confidentiality agreements, standard contractual terms, and on bespoke advanced transactional agreements including funding agreements, collaboration agreements, and other agreements./ Tư vấn pháp lý các vấn đề về sở hữu trí tuệ, hợp đồng dịch vụ và thương mại cho các hoạt động hàng ngày, tập trung hỗ trợ khách hàng nội bộ liên quan đến các thỏa thuận bảo mật, tiêu chuẩn điều khoản hợp đồng và các thỏa thuận giao dịch đặc thù bao gồm cả việc thỏa thuận tài trợ, thỏa thuận hợp tác, và thỏa thuận khác.
 • To review and follow up on contracts, licenses, legal advice with the appointed lawyers, solicitors and internal staff from time to time to ensure proper legal stands for the business./ Xem xét và theo dõi các hợp đồng, giấy phép, tư vấn pháp lý với các luật sư, luật sư cố vấn và nhân viên nội bộ được chỉ định theo từng thời điểm để đảm bảo cơ sở pháp lý phù hợp cho doanh nghiệp.
 • To cooperate with master franchise holder to prepare and advise on documents, contracts, licenses and procedures related to legal and government./ Hợp tác với chủ nhượng quyền chính để chuẩn bị và tư vấn các tài liệu, hợp đồng, giấy phép và các thủ tục liên quan đến pháp lý và chính phủ.
 • To update on necessary and relevant changes in local legislation and regulations and conduct gap analysises which may impact to the Company’s operations./Cập nhật các thay đổi quy định pháp luật liên quan và cần thiết và thực hiện phân tích các vấn đề có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
 • To take directions and support from the Head of Legal on all matters that the Head of Legal decides require supervision. / Thực hiện theo các hướng dẫn và hỗ trợ của Giám đốc Pháp lý về mọi vấn đề mà Giám đốc Pháp lý xét thấy cần có sự giám sát.
 • To handle other legal matters as assigned by the Head of Legal./ Xử lý các vấn đề pháp lý khác theo sự phân công của Giám đốc Pháp lý.

 Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • Bachelor’s degree in Law from the reputable university./Bằng tốt nghiệp Luật tại trường đại học danh tiếng.
 • Vietnam Bar membership is a must./ Thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
 • 10 years of professional experience required, including 5 years of experience as legal in house./ Kinh nghiệm 10 năm làm pháp lý bao gồm 5 năm kinh nghiệm làm tư vấn pháp lý nội bộ.
 • Experience in dealing with licenses, contracts regarding business./ Có kinh nghiệm xử lý các giấy phép, hợp đồng liên quan đến kinh doanh.
 • Organization & time management/ planning/ communication skills./ Kỹ năng tổ chức & quản lý thời gian/ lập kế hoạch/ giao tiếp.
 • Pro-active approach to challenges./ Chủ động tiếp cận các thách thức.
 • Professional in dealing with confidential information./ Chuyên nghiệp trong việc xử lý thông tin bảo mật.
 • Exceptional interpersonal and communication skills, both oral and written. Ability to interpret legal language and requirements to communicate in an understandable fashion with non-lawyers./ Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt bao gồm lời nói và viết. Kỹ năng giải thích các thuật ngữ và các yêu cầu pháp lý để giao tiếp một cách dễ hiểu với những người không phải là luật sư.
 • Honest, responsible, self-confident, strong collaboration./ Trung thực, trách nhiệm, tự tin, hợp tác chặt chẽ.
 • Good communication in English and Vietnamese./ Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Proficiency with MS Office (Word, Excel, PowerPoint…)./ Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint…).

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected] 

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh
Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Supervisor (E-com & CRM Deals)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: