Mô tả công việc

Chức danh: Assistant Accounting Manager – GL for IFRS Report

Bộ phận: Finance

Báo cáo với: Accounting Manager or above

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục Đích Công Việc:

 • Prepare the VAS, IFRS reports and tax declarations for the company accurately and timely / Chuẩn bị báo cáo tài chính theo chuẩn mực VAS, IFRS và tờ khai thuế của Công ty chính xác và đúng thời hạn.
 • Control the transaction records in compliance with Vietnamese and International accounting standards (VAS and IFRS), also ensure to implement the tax regulations completely as well as internal company policies / Kiểm soát sổ sách kế toán đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán của Việt Nam và quốc tế (VAS and IFRS), cũng như tuân thủ quy định về thuế và của nội bộ Công ty.
 • Review the journal entries, reconcile financial statements and accounts, and ensure data accuracy/ Rà soát các bút toán hạch toán, đối chiếu báo cáo tài chính và các tài khoản kế toán, đảm bảo dữ liệu chính xác.

Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Chính:

 • Control General Ledger expenses (GL Account, including but not limited to accruals, prepaid expenses, cost of goods sold, utilities, rental fee, IT, R&M, Salary, FA…), check variance & resolve all arising issues / Kiểm soát các chi phí liên quan tới sổ cái tổng hợp (bao gồm nhưng không giới hạn, các tài khoản trích trước, chi phí trả trước, giá vốn hàng bán, điện nước, phí thuê, IT, sửa chữa bảo trì, lương, tài sản… ), kiểm tra các chênh lệch và giải quyết các vấn đề phát sinh.
 • Monthly manage the transactions that related to office level expense / Quản lý tất cả các giao dịch phát sinh hàng tháng
 • Prepare the breakdown GL of allocation & accrual by monthly basis / Phân tích tài khoản phân bổ và trích trước hàng tháng
 • Prepare tax reports monthly, quarterly & yearly (CIT, VAT, PIT, WHT, patent tax…) / Chuẩn bị các báo cáo thuế tháng, quý và năm (bao gồm thuế TNDN, GTGT, TNCN, thuế nhà thầu, lệ phí môn bài, …)
 • Check output and input balance sheet from invoice & system for VAT Tax Report monthly / Kiểm tra hóa đơn đầu ra, đầu vào giữa hóa đơn và hệ thống để lên tờ khai thuế GTGT.
 • Run and check costing in the system and prepare, send out GP report based on management requirements / Chạy và kiểm tra tính giá thành trong hệ thống; chuẩn bị và gửi báo cáo lợi nhuận dựa trên yêu cầu quản trị.
 • Manage the COA in the system / Quản lý hệ thống tài khoản trong hệ thống.
 • Prepare the VAS, IFRS reports and tax declarations for the company accurately and timely / Chuẩn bị báo cáo tài chính theo chuẩn mực VAS, IFRS và tờ khai thuế của Công ty chính xác và đúng thời hạn.
 • Prepare consolidated reports and perform current account reconciliation / Chuẩn bị báo cáo tài chính hợp nhất và đối chiếu công nợ các bên liên quan.
 • Prepare monthly analysis reports about lease and impairment as well as other analysis reports required by Finance Director / Chuẩn bị những báo cáo phân tích về thuê tài sản và đánh giá suy giảm cũng như báo cáo phân tích khác theo yêu cầu của Giám Đốc Tài Chính.
 • Coach, develop and manage performance of subordinates effectively, which toward to achieving the committed objective / Huấn luyện, phát triển và quản lý cấp dưới làm việc hiệu quả hướng đến đạt mục tiêu đã cam kết.
 • Assist the line manager to prepare Company’s policies / standard procedures relating to General Accounting and provide opinion on preventive / detective controlling point to ensure proper procedure implementing / Hỗ trợ cấp trên để soạn thảo các chính sách hoặc quy trình chuẩn của Công ty liên quan tới Kế toán tổng hợp và đưa ra ý kiến về các điểm kiểm soát ngăn chặn/ phát hiện để đảm bảo triển khai quy trình rõ ràng.
 • Other tasks appointed by line manager or above/ Nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • Degree or higher in Accounting/Auditing/Finance/ Có bằng cấp liên quan về Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính.
 • Minimum 4 years relevant working experience / Ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc liên quan.
 • Strong experience and knowledge in VAS, IFRS, IAS and Tax regulations / Có kinh nghiệm và hiểu biết về chuẩn mực kế toán VN và chuẩn mực kế toán quốc tế.
 • Able to work independently, possess a high level of responsibility and commitment/ Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm và cam kết cao.
 • Able to work long and irregular hours under high pressure and tight deadline/ Có khả năng làm việc nhiều giờ và không thường xuyên dưới áp lực công việc cao và thời gian chặt chẽ.
 • Excellent interpersonal skills, resourceful with positive working attitude/ Kỹ năng giao tiếp tốt, tháo vát và thái độ làm việc tích cực.
 • Spoken and written English skills are essential. Computer literate with knowledge of Microsoft Office, spreadsheets and accounting systems/software Oracle, SAP…/ Kỹ năng nói và việt tiếng Anh là cần thiết. Biết sử dụng máy tính với kiến thức về Microsoft Office, bảng tính và hệ thống tài khoản kế toán, phần mềm Oracle, SAP…

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: