Mô tả công việc

Chức danh: Accounting Staff – SD

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Báo cáo với: Accounting Assistant Manager

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục Tiêu Công Việc:  

 • To issue invoice related to sales & service income; record sales in system; control account receivables from providers & deposit money of stores to make sure all are followed up completely, recorded exactly, timely and observing policy, Tax law & accounting law/ Xuất hóa đơn liên quan tới doanh thu; ghi nhận doanh thu bán hàng lên hệ thống; kiểm soát các khoản nhận từ các nhà cung cấp và tiền gửi ngân hàng của cửa hàng được ghi đầy đủ, chính xác và đúng hạn và tuân theo đúng chính sách công ty, luật thuế và luật kế toán.

Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

 • Support Accounting Supervisor in preparing daily cash deposit report & daily cash variance report/ Hỗ trợ Giám Sát Kế Toán trong việc lập báo cáo bán hàng và báo cáo chênh lệch tiền hàng ngày tại cửa hàng
 • Follow up and checking VAT invoices for customer in the accounting software/ Theo dõi và kiểm tra việc xuất hóa đơn VAT cho khách hàng trên phần mềm kế toán
 • Follow up cash variance and money issue at store/ Theo dõi chênh lệch tiền mặt và các vấn đề phát sinh liên quan đến tiền tại cửa hàng
 • Follow up services and payment methods with Provider and other teams/ Theo dõi các dịch vụ và các phương thức thanh toán với nhà cung cấp và các phòng ban khác.
 • Follow up on issuing Gift Voucher number & create them in system, recording expense or income related to Gift voucher/ Theo dõi việc phát hành số Gift Voucher và tạo số Voucher trên hệ thống, ghi nhận các chi phí liên quan tới Gift Voucher
 • Internal support for other departments such as Marketing, Operation and Site Development/ Hỗ trợ nội bộ các phòng ban khác như Marketing, Operation and Site Development.
 • Work with external related authorities such as Tax Office, External Auditor, Banks/ Làm việc với các cơ quan chức năng như cơ quan thuế, kiểm toán độc lập, ngân hàng
 • Follow up on registering invoice with tax & report used invoices quarterly/ Theo dõi việc đăng ký hóa đơn với thuế và báo cáo các hóa đơn đã sử dụng hàng quý
 • Arrange and file documents, invoices/ Sắp xếp và lưu trữ chứng từ, hóa đơn
 • Support ad hoc requirements/ Hỗ trợ các yêu cầu đột xuất
 • Other tasks are as assigned by Line Manager/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • Graduated in Accounting/ Audit/ Finance/ Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính.
 • Minimum 3-5 years relevant working experience/ Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm làm việc liên quan
 • Able to handle full set of accounts for stores/ Có khả năng xử lý toàn bộ các tài khoản của các cửa hàng.
 • Familiar with Microsoft Office, spreadsheets and accounting system/software/ Quen thuộc với Microsoft Office, bảng tính và hệ thống/ phần mềm kế toán.
 • Read and written English skills are essential/ Kỹ năng đọc và viết tiếng Anh tốt là cần thiết.
 • Good communication skill and able to work with positive attitude/ Kỹ năng giao tiếp tốt và thái độ làm việc tích cực.
 • Able to work independently and possess a high level of responsibility and commitment/ Có khả năng làm việc độc lập, có trách nhiệm với công việc và cam kết cao.

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: