Mô tả công việc

Chức danh: Accounting Specialist – GL

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Báo cáo với: Accounting Assistant Manager

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Job PurposeMục Đích Công Việc:

 • Control the transaction records in compliance with Vietnamese and International accounting standards (VAS and IFRS), also ensure to implement the tax regulations completely as well as internal company policies / Kiểm soát sổ sách kế toán đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán của Việt Nam và quốc tế (VAS and IFRS), cũng như tuân thủ quy định về thuế và của nội bộ Công ty.
 • Review the journal entries, reconcile financial statements and accounts, and ensure data accuracy/ Rà soát các bút toán hạch toán, đối chiếu báo cáo tài chính và các tài khoản kế toán, đảm bảo dữ liệu chính xác.

Job AccountabilitiesTrách Nhiệm Chính:

 • Control and book General Ledger expenses (GL Account, including but not limited to accruals, prepaid expenses, cost of goods sold), check variance & resolve all arising issues / Kiểm soát và hạch toán các chi phí liên quan tới sổ cái tổng hợp (bao gồm nhưng không giới hạn, các tài khoản trích trước, chi phí trả trước, giá vốn hàng bán), kiểm tra các chênh lệch và giải quyết các vấn đề phát sinh.
 • Manage Fixed assets function / Quản lý phân hệ Tài sản cố định.
 • Amortization on system and prepare the breakdown by monthly basis/ Phân bổ chi phí trên hệ thống và lên thuyết minh các tài khoản hàng tháng.
 • Prepare tax reports requested monthly, quarterly & yearly (CIT, VAT, PIT, WHT, patent tax…) and make payments after being approved / Chuẩn bị các báo cáo thuế tháng, quý và năm (bao gồm thuế TNDN, GTGT, TNCN, thuế nhà thầu, lệ phí môn bài, …) và tiến hành thanh toán sau khi được phê duyệt.
 • Prepare necessary paperwork for sending tax authorities, reconcile tax debts, and analyze tax accounts / Chuẩn bị các văn bản để gửi cơ quan thuế, đối chiếu công nợ thuế và phân tích các tài khoản liên quan tới thuế.
 • Prepare the VAS, IFRS reports and tax declarations for the company / Chuẩn bị báo cáo tài chính theo chuẩn mực VAS, IFRS và tờ khai thuế của Công ty.
 • Prepare consolidated reports and perform current account reconciliation / Chuẩn bị báo cáo tài chính hợp nhất và đối chiếu công nợ các bên liên quan.
 • Guide and share experience to colleagues / Hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp.
 • Assist the line manager to prepare Company’s policies / standard procedures relating to General Accounting and provide opinion on preventive / detective controlling point to ensure proper procedure implementing / Hỗ trợ cấp trên để soạn thảo các chính sách hoặc quy trình chuẩn của Công ty liên quan tới Kế toán tổng hợp và đưa ra ý kiến về các điểm kiểm soát ngăn chặn/ phát hiện để đảm bảo triển khai quy trình rõ ràng.
 • Store the documents according to company regulations/ Lưu trữ chứng từ theo quy định của công ty.
 • Other tasks appointed by line manager or above/ Nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • Degree or higher in Accounting/Auditing/Finance/ Có bằng cấp liên quan về Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính.
 • Minimum 2 years relevant working experience / Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan.
 • Strong experience and knowledge in accounting field/ Có kinh nghiệm và hiểu biết về chuyên ngành kế toán.
 • Able to work independently, possess a high level of responsibility and commitment/ Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm và cam kết cao.
 • Able to work long and irregular hours under high pressure and tight deadline/ Có khả năng làm việc nhiều giờ và không thường xuyên dưới áp lực công việc cao và thời gian chặt chẽ.
 • Excellent interpersonal skills, resourceful with positive working attitude/ Kỹ năng giao tiếp tốt, tháo vát và thái độ làm việc tích cực.
 • Spoken and written English skills are essential. Computer literate with knowledge of Microsoft Office, spreadsheets and accounting systems/software Oracle, SAP…/ Kỹ năng nói và việt tiếng Anh là cần thiết. Biết sử dụng máy tính với kiến thức về Microsoft Office, bảng tính và hệ thống tài khoản kế toán, phần mềm Oracle, SAP…

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: