Mô tả công việc

Chức danh: IT System Development Assistant Manager

Bộ phận: IT

Báo cáo với: IT System Development Manager/ or Senior Manager

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục Tiêu Công Việc:

 • To support IT System Development Senior Manager in discharging his / her duties and responsibilities on the users’ requirements on software development/ enhancement. / Hỗ trợ Trưởng phòng phát triển hệ thống CNTT thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của mình đối với các yêu cầu của người dùng về phát triển/nâng cao phần mềm.
 • To work with relevant teams or suppliers, using specialized types implementing IT systems that meet the set business requirements. This could include a variety of information, from financial numbers to retail operations, system utilities, etc./ Làm việc với các nhóm hoặc nhà cung cấp liên quan, sử dụng các loại hình chuyên biệt triển khai các hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu kinh doanh đặt ra. Điều này có thể bao gồm nhiều thông tin khác nhau, từ số liệu tài chính đến hoạt động bán lẻ, tiện ích hệ thống, v.v.

Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

 • To supervise the operations of the IT Application / Giám sát hoạt động của Hệ thống ứng dụng CNTT.
 • To study on new technologies for applying into Retail’s IT systems./ Nghiên cứu các công nghệ mới để ứng dụng vào hệ thống CNTT của Bán lẻ.
 • To support day-to-day users related to IT systems./ Để hỗ trợ người dùng hàng ngày liên quan đến hệ thống CNTT
 • To supervise the IT Development System developers in providing IT systems to tackle issues arise from the day-to-day Operations / Giám sát các nhà phát triển Hệ thống Phát triển CNTT trong việc cung cấp các hệ thống CNTT để giải quyết các vấn đề phát sinh từ Hoạt động hàng ngày
 • To provide guideline documents for the IT System Development Support team to support users using the system daily./ Cung cấp tài liệu hướng dẫn cho nhóm Hỗ trợ phát triển hệ thống CNTT hỗ trợ người dùng sử dụng hệ thống hàng ngày
 • To manage and develop in-house application./ Quản lý và phát triển ứng dụng nội bộ.
 • To make development plan and maintenance of IT Systems./ Lập kế hoạch phát triển và bảo trì hệ thống CNTT.
 • Provide analysis and suggestions on application enhancement to IT System Development Manager/ Senior Manager so as to implement feasible improvement on the business process/ Cung cấp phân tích và đề xuất cải tiến ứng dụng cho Trưởng phòng/ Trường phòng Cấp cao Phát triển hệ thống CNTT nhằm thực hiện cải tiến khả thi về quy trình kinh doanh.
 • Other tasks are as assigned by Line Manager/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • A minimum of a BA degree in a related field and relevant experience, as follows/ Tối thiểu bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan và kinh nghiệm liên quan, như sau:
 • Certifications: Advanced education and certifications are required to work as an Information System field or related desired./ Chứng chỉ: Yêu cầu phải có bằng cấp và chứng chỉ nâng cao để làm việc trong lĩnh vực Hệ thống thông tin hoặc mong muốn có liên quan.
 • Capable of English speaking, writing and listening skills/ Có khả năng nói, viết và nghe tiếng Anh.
 • 5+ years of practical experience dealing with IT systems with direct contact with application users operation experience and systems administration./ Hơn 5 năm kinh nghiệm thực tế xử lý các hệ thống CNTT có tiếp xúc trực tiếp với người dùng ứng dụng, kinh nghiệm vận hành và quản trị hệ thống.
 • Good knowledge and rich experience in Retail, Ecommerce/ Có kiến ​​thức tốt và kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực Bán lẻ, Thương mại điện tử
 • Minimum of 1 years’ experience as an Assistant IT System Manager or level of team leader./ Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Trợ lý Giám đốc Hệ thống CNTT hoặc cấp trưởng nhóm.
 • Knowledge of Oracle ERP/ CRM is a plus./ Có kiến ​​thức về Oracle ERP/ CRM là một lợi thế
 • Hands-on experience in relational database design, transactional SQL and DBMS (Oracle, PostgreSQL, MSSQL, MySQL)./ Có kinh nghiệm thực hành về thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, SQL giao dịch và DBMS (Oracle, PostgreSQL, MSSQL, MySQL)
 • Analytical, problem-solving ability./ Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề.
 • Experience working on multitasking and prioritizing./ Có kinh nghiệm làm việc đa nhiệm và sắp xếp thứ tự ưu tiên.
 • Able to work independently and collaboratively./ Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác.
 • Know how to make decisions, explain and presentation./ Biết cách ra quyết định, giải thích và trình bày.
 • Hands-on experience with development in scripting languages: shell, python, perl…/ Có kinh nghiệm thực tế với việc phát triển các ngôn ngữ kịch bản: shell, python, perl…
 • Hands­on experience with development of DB related tooling: deployment, monitoring…/ Kinh nghiệm thực tế với việc phát triển công cụ liên quan đến DB: triển khai, giám sát…

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: