Mô tả công việc

Chức danh: Group Category Manager

Bộ phận: Ngành Hàng

Báo cáo với: Merchandising Controller

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục Đích Công Việc:

 • Leading the team to implement the merchandise, buying and pricing strategies for designated group of categories to increase category penetration, drive sales and margin, enhance competitive edges and capitalize market opportunities./ Dẫn dắt team triển khai các chiến lược về hàng hóa, mua hàng và định giá cho nhóm danh mục được chỉ định để tăng mức độ thâm nhập của danh mục, thúc đẩy doanh số bán hàng và lợi nhuận, nâng cao lợi thế cạnh tranh và tận dụng các cơ hội thị trường.

Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

 • Assists team toward achieving financial objectives by forecasting requirements, preparing annual budgets, scheduling expenditures, analyzing variances, and initiating corrective action./ Hỗ trợ team đạt được các mục tiêu tài chính bằng cách dự báo các yêu cầu, chuẩn bị ngân sách hàng năm, lập kế hoạch chi tiêu, phân tích các phương sai và bắt đầu hành động khắc phục.
 • Maintains a safe and secure working environment through the enforcement of safety practices, providing information and training./ Duy trì một môi trường làm việc an toàn và đảm bảo thông qua việc thực thi các biện pháp an toàn, cung cấp thông tin và đào tạo.
 • Monitoring progress, coordinating activities, and resolving problems./ Theo dõi tiến độ, điều phối các hoạt động và giải quyết các vấn đề.
 • Performs multiple tasks and contributes to team effort by accomplishing related results as needed./ Thực hiện nhiều nhiệm vụ và đóng góp vào nỗ lực của nhóm bằng cách hoàn thành các kết quả liên quan khi cần.
 • Other tasks are as assigned by Line Manager/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • Must demonstrate strong leadership ability, knowledge of category management./ Có khả năng lãnh đạo vững vàng, hiểu biết về quản lý ngành hàng.
 • Strong analytical and organizational skills, creative, customer focused, open to change, well planned and self-motivated./ Kỹ năng phân tích và tổ chức tốt, sáng tạo, tập trung vào khách hàng, sẵn sàng thay đổi, lập kế hoạch tốt và năng động
 • Good communication skill and good command of English/ Kỹ năng giao tiếp tốt và trình độ tiếng Anh tốt
 • Minimum 8 years retail merchandising experience with at least 3 years team management experience/ Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm bán hàng bán lẻ với ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý nhóm.
 • Experience with the implementation and quality assurance of food service operations./ Có kinh nghiệm triển khai và đảm bảo chất lượng hoạt động dịch vụ ăn uống.
 • Must be proficient in Microsoft Word, Excel, and Power Point./ Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point.
 • Bachelor’s Degree in business, food technology, or related field preferred. / Ưu tiên bằng cử nhân kinh doanh, công nghệ thực phẩm hoặc lĩnh vực liên quan.

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: