Mô tả công việc

Chức danh: Finance Manager – FBP & ICC (9 months)

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Báo cáo với: Financial Controller

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục Đích Công Việc:

 • As a key member of Financial Business Partner Team (“FBP”), evaluating financial performance of all investment projects initiated by Golden Resources Group, Hong Kong (“GR”) as well as all Circle K Vietnam’s (“CKVN”) own business projects by comparing and analyzing actual results with plans/ forecasts./ Là một thành viên chủ chốt của nhóm Kế hoạch và phân tích tài chính, thực hiện đánh giá kết quả tài chính của tất cả các dự án đầu tư được tài trợ bởi Golden Resources Group, Hong Kong (“GR”) cũng như tất cả các dự án kinh doanh của Circle K Việt Nam (“CKVN”) bằng cách phân tích và so sánh số liệu thực tế với kế hoạch/ dự báo.
 • Support the Financial Controller to provide analysis and commentary, to highlight risk and improvement area for management decision making./ Hỗ trợ Giám Đốc Kiểm Soát Tài chính đưa ra các phân tích và bình luận, nhấn mạnh vào các mảng có rủi ro và cần cải thiện trong quá trình tư vấn đưa ra quyết định của Ban lãnh đạo.
 • Support the enhancement of the Finance function of CKVN, including but not limited to revamping current management reporting processes and design, aiming at more timely, relevant and easy to understand by working closely with the reporting team to ensure accurate financial reporting./ Hỗ trợ thực hiện cải thiện các phần hành Tài chính của CKVN, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc cải thiện và thiết kế các quy trình báo cáo hiện tại, hướng tới mục tiêu kịp thời, liên quan, dễ hiểu bằng cách làm việc chặt chẽ với Nhóm lập báo cáo để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính.
 • Lead and manage the internal control team to set up processes/ procedures to make sure the proper controls are in place related but not limited to inventory management, operations management, cost management, fixed assets, … organize and conduct periodical audits and un-periodical audits for inventory management, operations management, cost management to reinforce the controls in reality and update/revise the processes/procedures as per management requirements./ Dẫn dắt và quản lý Nhóm kiểm soát nội bộ thực hiện thiết lập các quy trình/thủ tục nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ và không giới hạn trong các phần hành liên quan: Quản lý hàng tồn kho, Quản lý vận hành, Quản trị chi phí, tài sản, … và tổ chức thực hiện các đợt kiểm toán định kỳ và không định kỳ các phần hành: Quản lý hàng tồn kho, Quản lý vận hành, Quản trị chi phí nhằm hỗ trợ cho việc kiểm soát trong thực tế và cập nhật/chỉnh sửa các quy trình/thủ tục theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
 • Coordinate with Financial Planning & Analysis (FP&A) team to ensure the accuracy and consistency of all data handled by FP&A team./ Phối hợp với nhóm Phân tích và Hoạch định Tài chính (FP&A) để đảm bảo tính đúng đắn và thống nhất của các số liệu nhóm FP&A phụ trách.

Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Chính:

 • Evaluate financial performance of all investment or business projects initiated by GR management or CKVN, including but not limited to new sites, site renewals, major renovation and major projects, and conduct post-implementation reviews by comparing and analyzing actual results with plans/ forecasts / Thực hiện đánh giá kết quả tài chính của tất cả các dự án đầu tư hoặc kinh doanh được tài trợ bởi Ban lãnh đạo GR hoặc CKVN, bao gồm nhưng không giới hạn: Mở địa điểm kinh doanh mới, gia hạn thuê và cải tạo địa điểm kinh doanh và dự án lớn, và tiến hành rà soát, đánh giá kết quả sau khi thực hiện dự án bằng cách phân tích và so sánh số liệu thực tế với kế hoạch/ dự báo.
 • Provide adequate commentaries on the results of the analyses with useful financial insight for business judgment to facilitate management discussions and support decision making / Đưa ra các nhận xét đầy đủ về kết quả phân tích để tập trung vào các điểm cốt lõi với các thông tin tài chính nội tại hữu ích về các lựa chọn kinh doanh nhằm phục vụ và hỗ trợ cho việc thảo luận và đưa ra quyết định của Ban lãnh đạo
 • Prepare optimal presentations for management use / Chuẩn bị các nội dung thuyết trình phục vụ cho công việc quản trị.
 • Work closely with the reporting team to ensure accurate financial reporting in line with the revamped management reporting processes and design, helping to ensure management reports to GR senior management are timely, complete, high quality and capable of facilitating strategic discussion and decision making / Làm việc chặt chẽ với Nhóm lập báo cáo để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính đi cùng với việc cải thiện và thiết kế các quy trình báo cáo hiện tại, đảm bảo các báo cáo quản trị được gửi cho Ban lãnh đạo cấp cao của GR kịp thời, đầy đủ, chất lượng cao và hỗ trợ cho việc thảo luận và đưa ra quyết định chiến lược.
 • Perform post implementation evaluation of approved projects / Thực hiện đánh giá kết quả sau khi thực hiện của các dự án đã được phê duyệt.
 • To prepare analysis other than reports to highlight risk and improvement areas / Thực hiện các phân tích khác ngoài các báo cáo hiện tại để xác định các mảng có rủi ro và cần cải thiện.
 • Identify and drive process improvements, including but not limited to creation of plans, standard templates, SOPs and tools / Xác minh và cải thiện các quy trình cốt lõi, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc xây dựng kế hoạch, các biểu mẫu tiêu chuẩn, các thủ tục và công cụ vận hành.
 • Fulfill requests to perform other ad-hoc Finance-related tasks for management use / Hoàn thành các yêu cầu thực hiện các nhiêm vụ đột xuất khác liên quan đến lĩnh vực Tài chính của Ban lãnh đạo.
 • Organize and conduct all the audits periodically and un-periodically for inventory management, operations management, cost management, assets, …/ Tổ chức và thực hiện tất cả các đợt kiểm toán định kỳ và không định kỳ các phần hành: Quản lý hàng tồn kho, Quản lý vận hành, Quản trị chi phí, tài sản, …
 • Control assets including but not limited to assets counting, depreciation, insurance, transfer, write-off, … / Kiểm soát tài sản bao gồm nhưng không giới hạn trong việc kiểm đếm tài sản, kiểm tra chi phí khấu hao, bảo hiểm, điều chuyển, xóa sổ, …
 • Propose and ensure control on processes/procedures in place / Đề xuất và đảm bảo các quy trình/thủ tục phê duyệt được kiểm soát.
 • Review all the audit report forms and propose/ set up new forms to make the audit report more informative and more helpful to the management / Rà soát tất cả các mẫu báo cáo kiểm toán và đề xuất/thiết kế các biểu mẫu mới để các báo cáo kiểm toán ngày càng đầy đủ thông tin và hữu ích cho Ban lãnh đạo.
 • Follow up and make sure the audit findings are resolved within the timeline / Theo dõi tiến độ và đảm bảo các phát hiện kiểm toán được xử lý đúng hạn.
 • Train and coach the staffs to do the audits properly and professionally / Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thực hiện các đợt kiểm toán đúng đắn và chuyên nghiệp.
 • Make sure the working papers for all the audits are effectively, available and kept/maintained properly / Đảm bảo hồ sơ làm việc của tất cả các đợt kiểm toán luôn sẵn có, hữu ích và được lưu trữ đúng và đầy đủ.
 • Internal support on controlling points for other teams such as Marketing, Operation and Site Development department. / Hỗ trợ nội bộ về các vấn đề liên quan tới các điểm cần kiểm soát cho các phòng ban khác như: Phòng Marketing, Vận hành và Phát triển mặt bằng.
 • Coordinate with Financial Planning & Analysis (FP&A) team to ensure the accuracy and consistency of all data handled by FP&A team / Phối hợp với nhóm Phân tích và Hoạch định Tài chính (FP&A) để đảm bảo tính đúng đắn và thống nhất của các số liệu nhóm FP&A phụ trách.
 • Other tasks assigned by line manager. / Các công việc khác được phân công bởi quản lý trực tiếp.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • Degree holder in Accounting/ Finance / Đại học chuyên ngành Kế toán/Tài chính.
 • Qualified Accountant is preferred but not a must / Sở hữu các chứng chỉ nghề nghiệp Kế toán là một lợi thế nhưng không bắt buộc.
 • 5 years or more of reporting or analysis relevant experience / Có kinh nghiệm lập báo cáo và phân tích tài chính từ 5 năm trở lên
 • Strong analytical and data gathering skills / Kỹ năng tập hợp dữ liệu và phân tích thành thạo.
 • Vietnamese native speaker with high proficiency in English (written and spoken) is required / Nói Tiếng Việt bản ngữ cùng với Tiếng Anh lưu loát (viết và nói).
 • Familiar with Excel formulas and functions / Thành thạo công thức hàm và công cụ trong Excel.
 • Strong PowerPoint skill is preferred / Thành thạo kỹ năng PowerPoint là lợi thế.
 • Project or risk management is preferred. / Thành thạo Quản trị dự án hoặc Quản trị rủi ro là lợi thế.
 • Excellent communication and team skill / Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
 • Strong interpersonal skills with the ability to persuade and the strength to make things happen / Kỹ năng tương tác tốt với khả năng thuyết phục và biến ý tưởng thành hiện thực.
 • Confident in their ideas, even in the face of popular opinion / Tự tin đưa ra ý kiến, có khả năng phản biện ý kiến của số đông.
 • Strong leadership skills with coaching ability and good team-building skill / Kỹ năng lãnh đạo với khả năng hướng dẫn và xây dựng đội nhóm tốt.
 • High level of integrity, credibility, and a solid reputation / Cam kết cao độ về tính chính trực, sự tin cậy và bản lĩnh vững vàng.
 • Maturity, self-confidence, positive approach to problem solving, seasoned judgment, good business instincts, well-developed sense of personal accountability. / Cẩn trọng, tự tin, có cách tiếp cận tích cực trong việc giải quyết vấn đề, nhận xét đánh giá, khác biệt trong vận hành công việc, phẩm chất cá nhân với tư duy cầu tiến.

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: