Mô tả công việc

Chức danh: Finance Assistant Manager – FPA

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Báo cáo với: Finance Manager (Financial Planning & Analysis)

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục Đích Công Việc:

 • This position builds, develops accurate forecasts based on historical data and create detailed reports that explain her/his financial recommendations to line manager; responsible to build financial analysis templates, supporting the design and execution of financial review; support and work closely with line manager and other departments to maximize profitability by assisting with the formulation of both the medium and long-term financial plan & refine the strategy and financial projections for the business. Support line managers for project analysis and implementation./ Vị trí này xây dựng, phát triển các dự toán, kế hoạch tài chính chính xác dựa trên dữ liệu lịch sử và lập các báo cáo chi tiết giải thích các kiến nghị tài chính của mình cho người quản lý trực tiếp; chịu trách nhiệm xây dựng các biểu mẫu phân tích tài chính, hỗ trợ thiết kế và thực hiện soát xét tài chính; hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với cấp quản lý và các phòng ban nhằm tối đa hóa lợi nhuận của công ty bằng cách hỗ trợ xây dựng kế hoạch tài chính trung và dài hạn cũng như hoàn thiện chiến lược và dự báo tài chính cho doanh nghiệp. Hỗ trợ các cấp quản lý để phân tích và thực hiện dự án.

Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

 • Assist manager on budgeting & forecasting/ Hỗ trợ cấp quản lý trong việc lập kế hoạch, dự toán tài chính.
 • Prepare management reports accurately and timely/ Chuẩn bị các Báo cáo Quản trị chính xác và đúng hạn.
 • Perform analysis with clear and sharp commentaries on any fluctuation/ Thực hiện phân tích với các giải thích rõ ràng và sắc bén về các biến động.
 • Analyze financial data and create financial models for decision support/ Phân tích dữ liệu tài chính và xây dựng các mô hình tài chính nhằm hỗ trợ việc ra quyết định.
 • Increase productivity by working with other functions & departments for automated reporting tools/ Gia tăng hiệu suất bằng cách làm việc với các phần hành và phòng ban nhằm xây dựng các công cụ báo cáo tự động.
 • Work closely with the other teams to ensure accurate data for reporting & decision support/ Làm việc chặt chẽ với các nhóm khác nhằm đảm bảo dữ liệu chính xác trong việc lập báo cáo và hỗ trợ việc ra quyết định.
 • Identify discrepancies and their root causes, including presentation of data to the management and relevant departments/ Xác minh các chênh lệch và nguyên nhân cốt lõi, bao gồm thuyết trình dữ liệu cho các cấp quản lý và các Phòng ban liên quan.
 • Recommend for Finance re-engineering/ updating process that assigned by line manager/ Đưa ra các đề xuất cho việc tái cấu trúc/ cập nhật quy trình Tài chính được phân công bởi cấp quản lý trực tiếp.
 • Support in controlling the process of approving and evaluating projects, business proposals, and operating activity plans proposed by departments/ Hỗ trợ kiểm soát quy trình phê duyệt, đánh giá các dự án, đề án kinh doanh, kế hoạch hoạt động kinh doanh được đề xuất bởi các phòng ban.
 • Project result analysis and cost control/ Phân tích kết quả dự án và kiểm soát chi phí.
 • Other tasks assigned by line manager/ Các công việc khác được giao bởi cấp trên trực tiếp.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • Graduated in Degree or higher in Accounting/Finance (Qualified or member of professional body is a plus)/ Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao học chuyên ngành Kế toán/Tài chính (Sở hữu các chứng chỉ nghề nghiệp hoặc là thành viên của các tổ chức nghề nghiệp là một điểm ưu tiên xét tuyển).
 • Minimum 5 year working experience in Accounting/Auditing/Finance field/ Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kế toán/Kiểm toán/Tài chính.
 • Good sense in controlling, business acumen and analytical skill/ Có tư duy nhạy bén trong kiểm soát, vận hành công việc và kỹ năng phân tích.
 • Able to work independently and possess a high level of responsibility and commitment/ Có khả năng làm việc độc lập và có tinh thần trách nhiệm và cam kết cao trong công việc.
 • Able to work long and irregular hours under high pressure and tight deadline/ Có khả năng làm việc với cường độ cao, chịu được áp lực và đảm bảo chặt chẽ việc hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.
 • Excellent interpersonal skills, resourceful with positive working attitude/ Kỹ năng giao tiếp tốt, đi cùng với thái độ làm việc tích cực.
 • Spoken and written English skills are essential/ Kỹ năng nói và viết Tiếng Anh tốt là bắt buộc.
 • Good computer skills including Word, Excel, MS Outlook, PowerPoint (Knowing BI Tool such as PowerBI or Tableau is preferred)/ Kỹ năng sử dụng máy vi tính tốt bao gồm Word, Excel, MS Outlook, PowerPoint (Ưu tiên biết sử dụng Công cụ BI như PowerBI hoặc Tableau).

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: