Mô tả công việc

Chức danh: CRM System Development Manager

Bộ phận: IT

Báo cáo với: System Development Senior Manager

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục Tiêu Công Việc:

 • To support IT System Development Senior Manager in discharging his / her duties and responsibilities on the users’ requirements on software development/ enhancement./ Hỗ trợ Trưởng phòng Phát triển Hệ thống CNTT thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của mình đối với các yêu cầu của người dùng về phát triển/nâng cao phần mềm.
 • The CRM System Development Manager will work closely with stakeholders to understand business needs and requirements and develop solutions that align with the organization’s objectives./ Trưởng phòng Phát triển Hệ thống Quản trị Quan hệ Khách hàng sẽ phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan để hiểu nhu cầu và yêu cầu kinh doanh cũng như phát triển các giải pháp phù hợp với mục tiêu của công ty.

Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Công Việc:

 • Support, develop and maintain CRM systems for the company./ Hỗ trợ, phát triển và duy trì hệ thống Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng cho công ty.
 • Communicate with stakeholders to understand business needs and objectives/ Trao đổi với các bên liên quan để hiểu nhu cầu và mục tiêu kinh doanh.
 • Design, develop, and deploy customizations, features, and integrations within the CRM system/ Thiết kế, phát triển và triển khai các tùy chỉnh, tính năng và tích hợp trong hệ thống Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng
 • Provide technical support and troubleshoot issues related to the CRM systems/ Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và khắc phục sự cố liên quan đến hệ thống Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng
 • Ensure data accuracy and integrity within the CRM systems/ Đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu trong hệ thống Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng
 • Create and update documentation related to CRM system architecture, configuration and customization/ Tạo và cập nhật tài liệu liên quan đến kiến trúc, cấu hình và tùy chỉnh hệ thống Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng.
 • Stay up-to-date with CRM software industry trends and best practices/ Luôn cập nhật các xu hướng và phương pháp hay nhất của ngành phần mềm Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng.
 • Ability to analyze, evaluate and propose software solutions based on requirements from departments, or initiatives to promote the digitalization process to reduce manual work and increase work efficiency / Khả năng phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp phần mềm dựa vào các yêu cầu từ các phòng ban, hoặc những sáng kiến để thúc đẩy quá trình số hoá nhằm giảm thiểu manual work và tăng hiệu suất làm việc.
 • Other tasks are as assigned by Line Manager/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • A minimum of a BA degree in a related field and relevant experience, as follows/ Tối thiểu bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan và kinh nghiệm liên quan, như sau:
 • Certifications: Advanced education and certifications are required to work as an Information System field or related desired./ Chứng chỉ: Yêu cầu phải có bằng cấp và chứng chỉ nâng cao để làm việc trong lĩnh vực Hệ thống thông tin hoặc mong muốn có liên quan.
 • Capable of English speaking, writing and listening skills/ Có khả năng nói, viết và nghe tiếng Anh.
 • 5+ years of practical experience dealing with IT systems with direct contact with application users operation experience and systems administration./ Hơn 5 năm kinh nghiệm thực tế xử lý các hệ thống CNTT có tiếp xúc trực tiếp với người dùng ứng dụng, kinh nghiệm vận hành và quản trị hệ thống.
 • Experience in developing and maintaining CRM systems/ Kinh nghiệm phát triển và duy trì hệ thống Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng
 • Familiarity with CRM software platforms such as Salesforce, Microsoft Dynamics, SAP, …/ Làm quen với các nền tảng phần mềm Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng như Salesforce, Microsoft Dynamics, SAP,…
 • Good programming skills in languages such as Java, JavaScript, C#, Ruby …/ Kỹ năng lập trình tốt bằng các ngôn ngữ như Java, JavaScript, C#, Ruby, ….
 • Excellent problem-solving skills and attention to detail/ Kỹ năng giải quyết vấn đề xuất sắc và chú ý đến từng chi tiết.
 • Good knowledge and rich experience in Retail, Ecommerce is a plus/ Có kiến thức tốt và kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực Bán lẻ, Thương mại điện tử là một lợi thế.
 • Experience working on multitasking and prioritizing./ Có kinh nghiệm làm việc đa nhiệm và sắp xếp thứ tự ưu tiên.
 • Able to work independently and collaboratively./ Có khả năng làm việc độc lập và nhóm.
 • Know how to make decisions, explain and presentation./ Biết cách ra quyết định, giải thích và trình bày.
 • Hands­on experience with development of DB related tooling: deployment, monitoring…/ Kinh nghiệm thực tế với việc phát triển công cụ liên quan đến DB: triển khai, giám sát…

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: