Mô tả công việc

Chức danh: Accounting Staff – Fixed Assets (6 months)

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Báo cáo với: Assistant Accounting Manager

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job Purpose/ Mục Đích Công Việc:  

 • Control and manage the Fixed Assets function. Ensure the booking of accounting transactions relating to Fixed assets and depreciation expenses in compliance with accounting standards, tax regulations and internal policies./ Kiểm soát và quản lý phân hệ Tài sản Cố định. Đảm bảo việc ghi sổ kế toán đối với Tài sản cố định và chi phí khấu hao tuân thủ chuẩn mực kế toán, quy định về thuế và chính sách nội bộ.

Job Accountabilities/ Trách Nhiệm Chính:

 • Ensure assets are labeled in full and right position at office and stores/ Đảm bảo tài sản được dán nhãn và để đúng vị trí tại văn phòng và các cửa hàng;
 • Follow up closely that fixed assets transferring note must be approved appropriately when moving fixed assets from one place to another/ Theo sát việc di chuyển tài sản cố định từ nơi này sang nơi khác phải được phê duyệt theo đúng quy trình;
 • Accrue fixed assets to make sure depreciation expense is reasonable in P/L of each store / Tính toán, kiểm soát tài sản cố định để đảm bảo chi phí khấu hao phải hợp lý trong P/L của mỗi cửa hàng;
 • Record depreciation expense in P/L to be reasonable in the current using fixed assets by store and office / Ghi nhận chi phí khấu hao trong P/L trong tình trạng sử dụng tài sản cố định hiện tại theo các cửa hàng và văn phòng;
 • Break down all the details for assets from the journals posted by AP or other related people / Theo dõi và tổng hợp chi tiết các tài sản được ghi nhận bởi kế toán thanh toán hoặc các bộ phận liên quan;
 • Check fixed assets regularly to ensure the list of fixed assets match current position at stores and office / Kiểm tra tài sản cố định thường xuyên để đảm bảo danh sách các tài sản cố định khớp với các vị trí hiện tại của cửa hàng và văn phòng;
 • Calculate the depreciation expense based on tax policy and group policy / Tính toán chi phí khấu hao dựa theo chính sách thuế và chính sách công ty;
 • Update insurance list to Insurance Company when increasing and decreasing by store / Cập nhật danh sách bảo hiểm tài sản khi tăng hoặc giảm tài sản cố định theo cửa hàng;
 • Follow up insurance policy closely and prepare renew insurance policy / Theo dõi chính sách bảo hiểm tài sản và chuẩn bị tái ký chính sách bảo hiểm mới;
 • Updating regularly tax issues and VAS / Thường xuyên cập nhật các quy định và vấn đề liên quan về mặt thuế và kế toán;
 • Ad- hoc tasks are assigned based on management requirement/ Các nhiệm vụ khác khi được yêu cầu.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • University graduated, major in accounting, audit or related field / Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc ngành học có liên quan;
 • Minimum 1 years relevant working experience (Graduated student) / Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan;
 • Good knowledge on related Vietnam regulations / Có kiến thức liên quan đối với quy định của Việt Nam
 • Good command on M.S office program especially spreadsheets and accounting system or software / Sử dụng thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là bảng tính và hệ thống, phần mềm kế toán;
 • Excellent interpersonal skills, resourceful with positive working attitude, able to work independently and possess a high level of responsibility and commitment,/ Kỹ năng giao tiếp, tháo vát với thái độ làm việc tích cực, có thể làm việc độc lập và tinh thần trách nhiệm và cam kết cao;
 • Good spoken and written English as a plus / Ưu tiên có thể giao tiếp nói và viết tiếng Anh.

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: