Mô tả công việc

Chức danh: Accounting Staff – AR

Bộ phận: Tài Chính - Kế Toán

Báo cáo với: Accounting Assistant Manager

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Job PurposeMục Đích Công Việc:  

 • To oversight the trading/ service incomes calculation and ensure compliance with company procedures/ Giám sát việc tính toán thu nhập chiết khấu thương mại/ dịch vụ và đảm bảo tuân thủ theo thủ tục của công ty.
 • To provide financial services to ensure efficient, timely and accurate invoices, debt collections and accounting entries of accounts under his or her control/ Thực hiện tốt các công tác tài chính để đảm bảo việc lập hóa đơn, thu hồi công nợ và ghi sổ kế toán của các tài khoản thuộc quyền kiểm soát của mình một cách hiệu quả, kịp thời và chính xác.

Job AccountabilitiesTrách Nhiệm Chính:

 • Accounts Receivable Accountant is responsible for managing and maintaining the company’s account receivable function. He/ she will handle tasks such as perform trading income & service income calculation by related departments, invoicing customers, recording payments, and reconciling accounts on the financial system. Accounts Receivable Accountants monitor outstanding invoices, follow up on overdue payments, and communicate with related departments/ customers to resolve any receivable outstanding or billing issues/ Nhân viên Kế toán công nợ phải thu chịu trách nhiệm quản lý và duy trì chức năng thu công nợ của công ty. Nhân viên Kế toán công nợ phải thu sẽ xử lý các nghiệp vụ như thực hiện việc tính toán thu nhập chiết khấu thương mại và dịch vụ của các bộ phận liên quan, lập hóa đơn cho khách hàng, ghi chép các khoản thanh toán và đối chiếu các tài khoản trên hệ thống kế toán. Kế toán công nợ phải thu phải kiểm tra các hóa đơn chưa thanh toán, theo dõi các khoản thanh toán quá hạn và liên lạc với các bộ phận/ khách hàng liên quan để giải quyết mọi vấn đề về công nợ hoặc hóa đơn.
 • Clearly understand the terms of support, discount items in contracts with suppliers and accounts receivable;/ Nắm và hiểu rõ các điều khoản về hạng mục hỗ trợ, chiết khấu trong hợp đồng với nhà cung cấp và các khoản nợ phải thu;
 • Monitor and update the product department on arising and changes in support, discount items from suppliers;/ Kiểm tra và cập nhật với bộ phận ngành hàng về việc phát sinh và thay đổi trong các hạng mục hỗ trợ, chiết khấu từ các nhà cung cấp;
 • Monitor debt collection for support/ discount items from suppliers: send reconciliation emails, issue value-added invoices and remind suppliers when due; make income accrual booking and follow with the accuracy of outstandings on financial system/ Kiểm tra việc thực hiện thu nợ các hạng mục hỗ trợ/ chiết khấu của nhà cung cấp: gửi email đối chiếu, xuất hóa đơn giá trị gia tăng và nhắc nhà cung cấp khi đến hạn; hạch toán trích trước thu nhập và theo dõi tính chính xác các khoản nợ trên hệ thống kế toán;
 • Control and synthesize receivables from suppliers: work with suppliers on debt collections such as incentive, DC support, promotion support, ATM fee, branding fee… to ensure full and timely collection./ Kiểm soát và tổng hợp các khoản phải thu từ nhà cung cấp: làm việc với nhà cung cấp liên quan đến các khoản thu công nợ như: chiết khấu thương mại, hỗ trợ phân phối tại kho trung tâm, hỗ trợ chương trình khuyến mãi, phí ATM, hỗ trợ phát triển thương hiệu… nhằm đảm bảo việc thu đủ và đúng hạn.
 • Handling arising problems regarding late debt collection;/ Xử lý các vấn đề phát sinh về việc thu hồi công nợ trễ;
 • Well-communicate with other departments for any clarification or solving for problem/ Giao tiếp tốt với các bộ phận khác để xác định rõ hoặc giải quyết vấn đề.
 • Verify and control Vendors’ master data/ Kiểm tra và kiểm soát tổng hợp dữ liệu của Nhà cung cấp.
 • Assist the line manager to prepare Company’s policies / standard procedures relating to Account Payable and provide opinion on preventive / detective controlling point to ensure proper procedure implementing / Hỗ trợ cấp trên để soạn thảo các chính sách hoặc quy trình chuẩn của Công ty liên quan tới Công nợ phải trả và đưa ra ý kiến về các điểm kiểm soát ngăn chặn/ phát hiện để đảm bảo triển khai quy trình rõ ràng.
 • Store the documents according to company regulations/ Lưu trữ chứng từ theo quy định của công ty.
 • Other tasks appointed by line manager or above/ Nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirements/ Yêu Cầu Công Việc:

 • Degree or higher in Accounting/Auditing/Finance/ Có bằng cấp liên quan về Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính.
 • Minimum 1 year relevant working experience / Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan.
 • Strong experience and knowledge in accounting field/ Có kinh nghiệm và hiểu biết về chuyên ngành kế toán.
 • Able to work independently, possess a high level of responsibility and commitment/ Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm và cam kết cao.
 • Able to work long and irregular hours under high pressure and tight deadline/ Có khả năng làm việc nhiều giờ và không thường xuyên dưới áp lực công việc cao và thời gian chặt chẽ.
 • Excellent interpersonal skills, resourceful with positive working attitude/ Kỹ năng giao tiếp tốt, tháo vát và thái độ làm việc tích cực.
 • Spoken and written English skills are essential. Computer literate with knowledge of Microsoft Office, spreadsheets and accounting systems/software Oracle, SAP…/ Kỹ năng nói và việt tiếng Anh là cần thiết. Biết sử dụng máy tính với kiến thức về Microsoft Office, bảng tính và hệ thống tài khoản kế toán, phần mềm Oracle, SAP…

Anh/chị quan tâm hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tuyển Dụng & Đối Tác Nhân Sự bộ phận mình để được hỗ trợ hoặc thông qua email: [email protected]

Vị trí đang tuyển dụng

Chức danh Bộ phận Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Personal Assistant to Corporate Affairs Director Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Customer Services Staff Corporate Affairs Hồ Chí Minh
Legal Manager Corporate Legal Hồ Chí Minh
Site Research Specialist Store & Franchise Development Hồ Chí Minh
Category Staff Ngành Hàng Hà Nội
Quality Assurance Specialist Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Invoice Matching Finance Hồ Chí Minh
Accounting Staff – Account Payable Finance Hồ Chí Minh
Data Support Supervisor Ngành Hàng Hồ Chí Minh
Brand Experience Manager (Trade & Communication) Business Development & Brand Experience Hồ Chí Minh

Chức danh

Personal Assistant to Corporate Affairs Director

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Customer Services Staff

Bộ phận: Corporate Affairs

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Legal Manager

Bộ phận: Corporate Legal

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Site Research Specialist

Bộ phận: Store & Franchise Development

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Category Staff

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn:

Quality Assurance Specialist

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Invoice Matching

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Accounting Staff – Account Payable

Bộ phận: Finance

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Data Support Supervisor

Bộ phận: Ngành Hàng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Brand Experience Manager (Trade & Communication)

Bộ phận: Business Development & Brand Experience

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: